Rashi on Kiddushin 41b:1רש"י על קידושין מ״א ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 41b:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
41b:1מ״א ב:א׳

פיחת י' - שתרם אחד מארבעים:

תרומתו תרומה - דאמר ליה בהכי אמדתיך:

מנלן - דשליח תורם:

גם אתם - כן תרימו גם אתם והאי גם יתירא הוא: