Rashi on Kiddushin 40b:7רש"י על קידושין מ׳ ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 40b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
40b:7מ׳ ב:ז׳

ולמה רשעים דומין בעולם הזה - בטובה שמשפיעים להם:

נופו - מעט ממנו אף אלו יש בידם מיעוט טובות וזכיות:

נקצץ נופו - קבלת שכרם היא קציצת נופם:

למדרגה - אשולויי"א (אישילייר"א: מדרגה) כדרך שעושין מדרגות לחריצין שסביבות המגדלים כשמגביהי' קרקעיתן:

יש דרך ישר לפני איש - כשרואין הרשעים שלותן נראית דרכם בעיניהם ישרה ואחריתה של אותה שלוה הזמנת דרכי מות היתה: