Rashi on Kiddushin 40b:2רש"י על קידושין מ׳ ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 40b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
40b:2מ׳ ב:ב׳

לפי שהעולם נידון אחר רובו כו' - יראה אדם עצמו כאילו שקול כל העולם שקול כמחצה צדיקים וחסידים ומחצה רשעים וכאילו מעשיו שקולים כמחצה על מחצה עשה מצוה אחת נמצאו זכיותיו מכריעין ונמצא צדיק ועל ידו כל העולם הוכרע להיות רובן צדיקים: