Rashi on Kiddushin 40b:11רש"י על קידושין מ׳ ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 40b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
40b:11מ׳ ב:י״א

תחילת דינו - ליום הדין תחילת תביעות שעליו מפני מה לא עסקת בתורה:

פוטר מים - הפורק עול תורה ראשית מדון הוא תחילת דינו ואין מים אלא תורה דכתיב (ישעיהו נ״ה:א׳) הוי כל צמא לכו למים: