Rashi on Kiddushin 36a:14רש"י על קידושין ל״ו א:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 36a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
36a:14ל״ו א:י״ד

וכ"ת סכלי הוא דמקרו בני - כשאין בהם אלא שטות הוא דמיקרו בנים אבל כשהם רשעים דלית בהו הימנותא לא מקרו בנים:

משחיתים - דהיינו עבודה זרה כדכתיב (דברים ד׳:ט״ז) פן תשחיתון ועשיתם פסל וגו':

בני מעליא לא מקרו - עוד לעולם:

ת"ש - דהדרי מקרו בני אל חי ע"י תשובה: