Rashi on Kiddushin 35b:17רש"י על קידושין ל״ה ב:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 35b:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
35b:17ל״ה ב:י״ז

או אינו - אלא אף לגדידה:

כשהוא אומר - בפסוק שלאחריו כי עם קדוש אתה ואף הנשים בכלל עם:

גדידה - אשגרטינ"ר (אישגרטיניי"ר: לסרוט) וחוקי האמורי היו על מתיהן: