Rashi on Kiddushin 35b:14רש"י על קידושין ל״ה ב:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 35b:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
35b:14ל״ה ב:י״ד

בהדיא כתיב - זקן של אשה דכתיב איש או אשה:

לטהרת נגעים - לכשתטהר תטען דין טהרת מצורע בתגלחת וצפורים: