Rashi on Kiddushin 35a:11רש"י על קידושין ל״ה א:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 35a:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
35a:11ל״ה א:י״א

דחיותה היא - דאי ליתא בכלל דינין אין לה חיים הכל גוזלין אותה והיא גוזלת את אחרים והכל בדילין הימנה:

אבל כופר - והמית איש או אשה דמשתעי גבי כופר דשור המועד שהרג את האדם: