Rashi on Kiddushin 34a:7רש"י על קידושין ל״ד א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 34a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
34a:7ל״ד א:ז׳

ונקיש תפילין למזוזה - לחייב הנשים דהא כתיב בתריה וכתבתם על מזוזות ונימא מה מזוזה נשים חייבות כדלקמן אף תפילין נשים חייבות ומשנינן תפילין לת"ת איתקוש בין בפרשה ראשונה כדפרישית לעיל בין בפרשה שניה והיו לטוטפות בין עיניכם וסמיך ליה ולמדתם אותם את בניכם:

תפילין למזוזה לא איתקיש בשניה - שתלמוד תורה מפסיק ביניהם: