Rashi on Kiddushin 33b:13רש"י על קידושין ל״ג ב:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 33b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
33b:13ל״ג ב:י״ג

תורה עומדת מפני לומדיה - בתמיה לפי שעסוקים בדבר הלכה היו קרי להו לדידהו תורה עצמה ולדידיה קרי לומדיה: