Rashi on Kiddushin 33a:7רש"י על קידושין ל״ג א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 33a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
33a:7ל״ג א:ז׳

שני שלישי שליש - שני חלקים של שליש הספר:

תורת כהנים - ספר ויקרא שניתי לו ברייתא של מדרש הספר:

בהן היה מהרהר - וטרוד היה ולא הבין בעברך לפניו: