Rashi on Kiddushin 32b:5רש"י על קידושין ל״ב ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 32b:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
32b:5ל״ב ב:ה׳

לא נדמו לו אלא לערביים - שאמר להם ורחצו רגליכם שהערביים משתחוים לאבק רגליהם כדאמרן בבבא מציעא (ד' פו:) אמרו לו בערביים חשדתנו שמשתחוים לאבק רגליהם:

רבן גמליאל ברבי - כלומר אדם גדול וכן כל ברבי שבגמ':