Rashi on Kiddushin 21b:18רש"י על קידושין כ״א ב:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 21b:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
21b:18כ״א ב:י״ח

דברה תורה - לא התירתה אלא בשביל יצר הרע שאם לא יתירה יעבור על האזהרה כדיליף לקמיה מדכתיב יפת תואר שיצר הרע מתגרה בו הילכך בכהן נמי איכא למיחש ליצר הרע ושריא: