Rashi on Kiddushin 21b:16רש"י על קידושין כ״א ב:ט״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 21b:16"
Toggle Reader Menu Display Settings
21b:16כ״א ב:ט״ז

וא"ת אין רבו מוסר לו שפחה כנענית - למה לי טעמא מפני שנעשה בעל מום בלאו הכי נמי לא שייך רציעה דבעינן אהבתי את אשתי:

ולא יאכלו בשר תמותות - לאחר שימותו ויהו נבלות:

תו לא מידי - אין להשיב על זאת: