Rashi on Kiddushin 19b:1רש"י על קידושין י״ט ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Kiddushin 19b:1'
Toggle Reader Menu Display Settings
19b:1י״ט ב:א׳

וכי משייר בה שוה פרוטה הוו קידושין - אלמא הואיל ומכרה ויודע שהאדון יכול ליעדה לאחר זמן מדעתיה הוה והוה ליה כאומר לה קבלי קידושיך:

לאו לקידושין ניתנו - ואינו מקדשה אלא ע"י גרעון שיש לו עליה דהוה מלוה שהרי היא חייבת לו או הם או שוויים והיא עצמה משכון: