Rashi on Kiddushin 19a:14רש"י על קידושין י״ט א:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 19a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
19a:14י״ט א:י״ד

וכי משייר בה שוה פרוטה הוו קידושין - אלמא הואיל ומכרה ויודע שהאדון יכול ליעדה לאחר זמן מדעתיה הוה והוה ליה כאומר לה קבלי קידושיך: