Rashi on Kiddushin 17a:7רש"י על קידושין י״ז א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 17a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
17a:7י״ז א:ז׳

ריקם ריקם - לא תשלחנו ריקם (דברים ט״ו:י״ג) ובפדיון הבן כתיב (שמות ל״ד:כ׳) וכל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם: