Rashi on Kiddushin 17a:10רש"י על קידושין י״ז א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 17a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
17a:10י״ז א:י׳

נתינה נתינה - כתיב הכא תתן לו וכתיב התם בנזקי עבד כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו (שם כא):