Rashi on Kiddushin 16b:6רש"י על קידושין ט״ז ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 16b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
16b:6ט״ז ב:ו׳

שנים ויובל - הפוגע בתוך שש:

ויובל של רציעה - ויובל המוציא את הנרצע והני חפושי דיובל כל חד חשיב באפי נפשיה: