Rashi on Kiddushin 13a:8רש"י על קידושין י״ג א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 13a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:8י״ג א:ח׳

ואלא קשיא הך כו' - מסקנא דמנא תימרא היא:

לא רצתה דאישתיקה - וקבילתיה ואפ"ה אינה מקודשת דדידה שקלה ולאחר מתן מעות אפילו רצתה דאמרה אין לא מקדשה דמעיקרא קבלתיה בחובה וכי הדר אמרה אין לא קיהיב לה מידי: