Rashi on Kiddushin 13a:5רש"י על קידושין י״ג א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 13a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:5י״ג א:ה׳

גזל - דלא יהיב דמי:

חמסן - דיהיב דמי אבל לא נתרצו בעלים מעולם למכור:

בדשדיך - שדבר בה קודם לכן ונתרצית להתקדש לו דהתם כי שתקה משום דניחא לה הוא: