Rashi on Kiddushin 13a:12רש"י על קידושין י״ג א:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 13a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:12י״ג א:י״ב

הדר יתבי וקאמרי - בשמעתיה דר' אסי הא דאמר רב יהודה כו' א"ר אסי עלה קשים לעולם דיינים המורים הוראה בעריות ואינם בקיאין יותר מדור המבול:

פרצו - כמו וכן יפרוץ (שמות א) מולדין בנין: