Rashi on Kiddushin 13a:10רש"י על קידושין י״ג א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 13a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
13a:10י״ג א:י׳

לנקוטינהו לשמעתתיה - נתקבצו לבהמ"ד ואמרו כל ששמע שמועה חדשה מפיו יאמרנה באזני חביריו כדי לצרפם שלא ישתכחו: