Rashi on Kiddushin 12b:12רש"י על קידושין י״ב ב:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 12b:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
12b:12י״ב ב:י״ב

מנא אמינא לה - דשתיקה דלאחר מתן מעות לאו כלום היא:

בשעת מתן מעות - אם קודם שקבלתן אמר לה התקדשי לי בו מקודשת דכי קבילתיה אדעתא דהכי קבילתיה: