Rashi on Kiddushin 10a:8רש"י על קידושין י׳ א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 10a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
10a:8י׳ א:ח׳

ומקבל את גיטה - אם גירשה בעלה מן האירוסין בעודה נערה:

פירות - מנכסים הנופלים לה מבית אבי אמה: