Rashi on Kiddushin 10a:2רש"י על קידושין י׳ א:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 10a:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
10a:2י׳ א:ב׳

לבדו - קרא יתירא הוא דהא כתיב (דברים כ״ב:כ״ו) ולנערה לא תעשה דבר:

שניהם שוים - בני עונשין למעוטי גדול הבא על הקטנה: