Rashi on Kiddushin 10a:10רש"י על קידושין י׳ א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 10a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
10a:10י׳ א:י׳

שניהם שוים - בני עונשין למעוטי גדול הבא על הקטנה:

מתקדשת בביאה - מדעת האב אבל פחות מכאן כנותן אצבע בעין ואינה ביאה:

קנאה - ואם רוצה להוציאה מוציאה בגט:

וחייבין עליה משום אשת איש - אם קיבל בה אביה קדושין:

ומטמאה את בועלה - כשהיא נדה שבעת ימים כדכתיב (ויקרא ט״ו:כ״ד) ותהי נדתה עליו: