4:8ד׳:ח׳
1 א

חרישית. אמרו רבותינו בשעה שמנשבת משתקת כל הרוחות מפניה והיא חמה מאד וכן ת"י שתיקא:

2 ב

ויתעלף. פשמיי"ר בלע"ז: