4:7ד׳:ז׳
1 א

ותך. התולעת את הקיקיון במקום שיאמר לזכר ויך יאמר לשון נקבה ותך: