4:1ד׳:א׳
1 א

וירע אל יונה. אמר עכשיו יאמרו העכו"ם שאני נבי' השקר: