3:7ג׳:ז׳
1 א

ויזעק. צוה והכריז:

2 ב

מטעם המלך וגדוליו. מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז: