3:10ג׳:י׳
1 א

וינחם האלהים. יתעשת על הרעה לשוב ממנה: