2:8ב׳:ח׳
1 א

בהתעטף. באשתלהיות וכן בהתעטף נפשם וכן בעטף עולל (איכה ב):