1:8א׳:ח׳
1 א

הגידה נא לנו באשר למי. למי חטאת אשר בשביל כן הרעה הזאת לנו:

2 ב

מה מלאכתך. שמא פשעת באומנותיך:

3 ג

ומאין תבא. שמא על אנשי אותו מקום נגזרה גזירה אפי' אין אתה בה:

4 ד

ואי מזה עם אתה. שמא עמך חטאו: