1:4א׳:ד׳
1 א

חשבה להשבר. נדמית כאלו היא נשברת:

in danger of breaking up: it seemed as if she were breaking up.