1:16א׳:ט״ז
1 א

וידרו נדרים. שיתגיירו:

Made vows: They converted.