9:9ט׳:ט׳
1 א

כסיל וכימה. מזלות הם:

2 ב

וחדרי תימן. להכניס שם סופה כמו שאמר מן החדר תבוא סופה (לקמן לז):