9:5ט׳:ה׳
1 א

המעתיק הרים. המסלקם כהופכו סדום:

2 ב

ולא ידעו. עד שנהפכו: