9:4ט׳:ד׳
1 א

חכם לבב. הוא לריב:

2 ב

ואמיץ כח. להיפרע:

3 ג

מי הקשה. לבו והלך שלם פרעה הקשה ונחסר וכן כל המקשים: