9:35ט׳:ל״ה
1 א

כי לא כן אנכי. על כן שאנכי ירא אני מוחזק בי שלא אתחייב בדין: