9:33ט׳:ל״ג
1 א

מוכיח. דרשני"ר בלע"ז מרא' לכל א' חובתו וזכותו:

2 ב

ישת ידו. משטר אימתו וניגושו:

3 ג

על שנינו. שלא יחזק החזק את הרפה: