9:31ט׳:ל״א
1 א

בשחת תטבלני. להיות צחון ומגואל כלומר אז תמצא לי עון רב: