9:28ט׳:כ״ח
1 א

יגורתי כל עצבותי. שלא יניחוני מלצעוק:

2 ב

ידעתי כי לא תנקני. מעוני מלהפרע ממנו: