9:25ט׳:כ״ה
1 א

וימי. עם כליון שאר התמימי' קלו מני רץ: