9:23ט׳:כ״ג
1 א

אם שוט. ל' של שטן ימית פתאום את הצדיק:

2 ב

למסת נקיים. שהמית ילעג: