9:20ט׳:כ׳
1 א

הלא אם אצדק פי ירשיעני. כי יסתמו דברי מיראה ויעקשני פי: