9:19ט׳:י״ט
1 א

אם לכח. איך אריב עמו אם לכח הוא בא אמיץ הנה הוא: ואם למשפט מי יוכל להועידני לפניו ולהחזיק דבר משפטי: