9:18ט׳:י״ח
1 א

לא יתנני. אינו מניחני להשיב רוחי אלי: