9:16ט׳:ט״ז
1 א

לא אאמין. לא אוכל להאמין מיראתי אותו כי איך לא איראנו: