9:11ט׳:י״א
1 א

הן יעבור וגו'. ידעתי כי כל אשר יחפוץ יעשה:

2 ב

יעבור עלי. לפני ולא אראנו: